دستور DEFAULTLIGHTINGTYPE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DEFAULTLIGHTINGTYPE (متغیر سیستم) در اتوکد

نوع روشنایی پیش فرض ، قدیمی یا جدید را مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1

روشنایی پیش فرض ارائه شده در محصولات مبتنی بر اتوکد 2006 و قبلاً از یک چراغ دور استفاده می کرد. نورپردازی پیش فرض جدید از دو چراغ دور برای روشنایی بیشتر مدل استفاده می کند و همچنین نور محیط را تنظیم می کند. تنظیم این متغیر سیستم خاص برای مشاهده است.

0

نوع قدیمی روشنایی پیش فرض

1

نوع جدید روشنایی پیش فرض