دستور DEFAULTLIGHTING (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DEFAULTLIGHTING (متغیر سیستم) در اتوکد

روشنایی پیش فرض را به جای دیگر روشنایی روشن و خاموش می کند.

 پیدا کردن
نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 1

نورپردازی پیش فرض توسط مجموعه ای از چراغ های دور انجام می شود که جهت مشاهده را دنبال می کنند. هنگامی که روشنایی پیش فرض روشن است ، خورشید و سایر چراغ ها حتی اگر روشن باشند نور نمی تابند. تنظیم این متغیر سیستم خاص برای مشاهده است.

0

هنگام روشن بودن چراغهای نقطه ، چراغهای روشنایی ، چراغهای دور و یا خورشید روشنایی پیش فرض به طور خودکار خاموش می شود

1

روشنایی پیش فرض فقط روشن است