لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DCTCUST (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DCTCUST (متغیر سیستم) در اتوکد

مسیر و نام پرونده فرهنگ لغت املایی سفارشی فعلی را نشان می دهد.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: متفاوت است