لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DCRADIUS در اتوکد

 

DCRADIUS (فرمان)

شعاع یک دایره یا یک قوس را محدود می کند.

علامت

این دستور معادل گزینه Radius در DIMCONSTRAINT است.

جدول زیر اشیاء و نقاط محدودیت معتبر را تشریح می کند:

اشیاء معتبر یا نقاط معتبر

مشخصات

دایره

قوس

  • شعاع دایره یا قوس را محدود می کند.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

Arc یا Circle را انتخاب کنید
قوس یا دایره ای را برای محدود کردن مشخص می کند
موقعیت مکانی خط
تعیین می کند که خط ابعاد در جسم محدود شده قرار دارد.

DCRADIUS (Command)

Constrains the radius of a circle or an arc.

Find

This command is equivalent to the Radius option in DIMCONSTRAINT.

The following table outlines the valid constraint objects and points:

Valid Objects or Points

Characteristics

Circle

Arc

  • Constrains the radius of the circle or arc.

The following prompts are displayed.

Select Arc or Circle
Specifies an arc or a circle to be constrained
Dimension Line Location
Determines where the dimension line is located on the constrained object.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *