لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DCDIAMETER در اتوکد

 

DCDIAMETER (فرمان)

قطر یک دایره یا یک قوس را محدود می کند.

علامت

این دستور معادل گزینه Diameter در DIMCONSTRAINT است.

جدول زیر اشیاء و نقاط محدودیت معتبر را تشریح می کند:

اشیاء معتبر یا نقاط معتبر

مشخصات

دایره

قوس

  • قطر دایره یا قوس را محدود می کند.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

Arc یا Circle را انتخاب کنید
قوس یا دایره ای را برای محدود کردن مشخص می کند.
موقعیت مکانی خط
تعیین می کند که خط ابعاد در جسم محدود شده قرار دارد.

 

DCDIAMETER (Command)

Constrains the diameter of a circle or an arc.

Find

This command is equivalent to the Diameter option in DIMCONSTRAINT.

The following table outlines the valid constraint objects and points:

Valid Objects or Points

Characteristics

Circle

Arc

  • Constrains the diameter of the circle or arc.

The following prompts are displayed.

Select Arc or Circle
Specifies an arc or a circle to be constrained.
Dimension Line Location
Determines where the dimension line is located on the constrained object.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.