لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DCCONVERT در اتوکد

 

DCCONVERT (فرمان)

ابعاد انجمنی را به محدودیت های بعدی تبدیل می کند.

علامت

این دستور معادل گزینه Convert در DIMCONSTRAINT است. اشیاء غیر از ابعاد انجمنی از مجموعه انتخاب نادیده گرفته شده و فیلتر می شوند .

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

ابعاد انجمنی را برای تبدیل انتخاب کنید
ابعاد انجمنی را برای تبدیل شدن به محدودیت های ابعادی مشخص می کند.

 

DCCONVERT (Command)

Converts associative dimensions to dimensional constraints.

Find

This command is equivalent to the Convert option in DIMCONSTRAINT.

Objects other than associative dimensions are ignored and filtered from the selection
set.

The following prompts are displayed.

Select Associative Dimensions to Convert
Specifies the associative dimensions to be converted to dimensional constraints.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.