لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DBMOD (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DBMOD (متغیر سیستم) در اتوکد

وضعیت اصلاح نقشه را نشان می دهد.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: 0

تنظیمات به عنوان یک bitcode با استفاده از مجموع مقادیر زیر ذخیره می شود:

1

پایگاه داده شی اصلاح شده است

4

متغیر پایگاه داده اصلاح شده است

8

پنجره اصلاح شده است

16

مشاهده اصلاح شده است

32

درست اصلاح شده

مقدار DBMOD هنگام ذخیره نقشه ، به 0 بازنشانی می شود.