لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور DBLCLKEDIT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DBLCLKEDIT (متغیر سیستم) در اتوکد

رفتار ویرایش دوبار کلیک در منطقه طراحی را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

اقدامات دوبار کلیک را می توان با استفاده از ویرایشگر Customize User Interface (CUI) سفارشی سازی کرد.

متغیر سیستم می تواند مقادیر روشن و خاموش را به جای 1 و 0 بپذیرد.

0

معلول

1

فعال شده است