دستور CVPORT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CVPORT (متغیر سیستم) در اتوکد

شماره شناسایی نمای فعلی را نشان می دهد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 2

در صورت تحقق شرایط زیر ، می توانید این مقدار را تغییر دهید که نمای فعلی را تغییر می دهد:

  • شماره شناسایی شما مشخص می کند یک نمای فعال است.
  • یک فرمان در حال انجام حرکت مکان نما را به آن منظره قفل نکرده است.
  • حالت قرص خاموش است.