لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CVIEWSECTIONSTYLE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CVIEWSECTIONSTYLE (متغیر سیستم) در اتوکد

نام سبک نمای بخش فعلی را تنظیم می کند. سبک نمایش بخش کنونی ، نمای کلیه بخشهای مستند سازی مدل جدید و خطوط بخش ایجاد شده را کنترل می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: Imperial24 برای نقاشی های امپریالیستی و Metric50 برای نقاشی های متریک.