دستور CVIEWDETAILSTYLE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CVIEWDETAILSTYLE (متغیر سیستم) در اتوکد

نام سبک مشاهده جزئیات فعلی را تنظیم می کند. سبک نمای جزئیات فعلی ، ظاهر تمام جزئیات اسناد مدل جدید ، مرزهای جزئیات و خطوط رهبر ایجاد شده شما را کنترل می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: Imperial24 برای نقاشی های امپریالیستی و Metric50 برای نقاشی های متریک