لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CURSORSIZE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CURSORSIZE (متغیر سیستم) در اتوکد

اندازه تاشوها را به عنوان درصدی از اندازه صفحه نمایش تعیین می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 5

تنظیمات معتبر از 1 تا 100 درصد است. هنگامی که روی 100 تنظیم شود ، کراس صندلی ها تمام صفحه هستند و انتهای کراس صندلی ها هرگز قابل مشاهده نیستند. اگر کمتر از 100 باشد ، ممکن است هنگام حرکت مکان نما به یک لبه صفحه ، انتهای مهارها قابل مشاهده باشد.