لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CURSORBADGE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CURSORBADGE (متغیر سیستم) در اتوکد

مشخص می کند نشان های نشانگر خاص در منطقه ترسیم نشان داده می شوند یا خیر.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 2
1 نشان های نشانگر مورد استفاده در دستورات زیر را خاموش می کند: AREA ، COPY ، DIST ، ERASE ، ID ، LIST ، MASSPROP ، MEASUREGEOM ، MOVE ، ROTATE ، SCALE ، Trim و ZOOM.
2 همه نشان های نشانگر را روشن می کند.