دستور CULLINGOBJ (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CULLINGOBJ (متغیر سیستم) در اتوکد

این موضوع را کنترل می کند که آیا زیرمجموعه های سه بعدی که از منظره پنهان هستند می توانند برجسته یا انتخاب شوند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1
0 بدون سوء استفاده از موضوع

  • چرخش روی اشیاء سه بعدی تمام موضوعات فرعی سه بعدی ، از جمله موضوعات فرعی را پنهان می کند.
  • انتخاب اشیاء سه بعدی با کشیدن ، تمام موضوعات فرعی سه بعدی ، از جمله موضوعات فرعی پنهان را انتخاب می کند.
1 استفاده از موارد زیر را در قسمت زیر قرار دهید

  • چرخش روی اشیاء سه بعدی فقط موضوعات فرعی را که از نظر فعلی طبیعی هستند ، برجسته می کند.
  • انتخاب اشیاء سه بعدی با کشیدن ، فقط زیر موضوعاتی را که در نمای فعلی طبیعی هستند انتخاب می کند.