لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CTAB (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CTAB (متغیر سیستم) در اتوکد

تعیین می کند که منطقه نقاشی برگه Model یا یک برگه طرح مشخص را نشان می دهد یا خیر.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: مدل

CTAB معمولاً برای کارهای روزمره مورد استفاده قرار می گیرد.