لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CROSSINGAREACOLOR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CROSSINGAREACOLOR (متغیر سیستم) در اتوکد

در طول انتخاب ، رنگ ناحیه انتخاب را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 100

دامنه معتبر 1 تا 255 است. متغیر سیستم SELECTIONAREA باید روشن باشد.