لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CPLOTSTYLE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CPLOTSTYLE (متغیر سیستم) در اتوکد

سبک طرح فعلی اشیاء جدید را کنترل می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ByColor

اگر نقاشی فعلی که در آن کار می کنید در حالت وابسته به رنگ باشد ، CPLOTSTYLE فقط خواندنی است و دارای ارزش BYCOLOR است. اگر نقشه فعلی در حالت استایل نامگذاری شده باشد ، می توانید CPLOTSTYLE را روی مقادیر زیر تنظیم کنید (BYLAYER پیش فرض است):

“بر حسب لایه”

“BYBLOCK”

“معمولی”

“تعریف شده توسط کاربر”

برای تبدیل ترسیم فعلی به استفاده از سبک های نقشه به نام یا وابسته به رنگ ، از CONVERTPSTYLES استفاده کنید.