لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور COPYMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور COPYMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا دستور COPY به طور خودکار تکرار می شود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

دستور COPY را برای تکرار خودکار تنظیم می کند

1

دستور COPY را برای ایجاد یک نسخه واحد تنظیم می کند