لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CONSTRAINTSOLVEMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CONSTRAINTSOLVEMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

رفتار محدودیت را هنگام اعمال یا ویرایش محدودیت ها کنترل می کند.

نوع: Bitcode
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

اندازه هندسه را در صورت اعمال محدودیت یا تغییر اندازه حفظ نمی کند

1

اندازه هندسه را هنگام اعمال محدودیت یا تغییر اندازه حفظ می کند

وقتی تنظیم CONSTRAINTSOLVEMODE روی 0 تنظیم شود ، تغییر اندازه یک خط محدود ممکن است منجر به رفتار غیرقابل پیش بینی شود.