لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CONSTRAINTNAMEFORMAT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CONSTRAINTNAMEFORMAT (متغیر سیستم) در اتوکد

قالب متن را برای محدودیت های ابعادی کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 2

0

نام (به عنوان مثال ، عرض)

1

مقدار (به عنوان مثال ، 4.0000)

2

بیان (به عنوان مثال ، عرض = 4.0000)

توجه: متغیر سیستم CONSTRAINTNAMEFORMAT برای پارامترهای محدودیت بلوک (فرمان BCPARAMETER) در ویرایشگر بلاک نیز کاربرد دارد. (در اتوکد LT در دسترس نیست.)