لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور CONSTRAINTINFER (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CONSTRAINTINFER (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که محدودیت های هندسی هنگام نقاشی و ویرایش هندسه استنباط می شود.

نوع: Bitcode
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 0

0

محدودیت های هندسی استنباط نمی شود

1

محدودیت های هندسی استنباط می شود