دستور CONSTRAINTBARMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CONSTRAINTBARMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

نمایش محدودیت های هندسی در میله های محدودیت را کنترل می کند.

نوع: Bitcode
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 4095

1

افقی

2

عمودی

4

عمود

8

موازی

16

مماس

32

صاف

64

تصادف

128

کنسانتره

256

کولینار

512

متقارن

1024

برابر

2048

ثابت

به عنوان مثال ، CONSTRAINTBARMODE را روی 12 (8 + 4) قرار دهید تا محدودیت های موازی و عمود بر روی میله های محدودیت نمایش داده شود.

CONSTRAINTBARMODE را روی 4095 تنظیم کنید تا میله های محدودیت را برای انواع محدودیت ها نشان دهد.