لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور COMPLEXLTPREVIEW (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور COMPLEXLTPREVIEW (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که یک پیش نمایش از linetype پیچیده در حین انجام عملیات تعاملی نمایش داده می شود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1
0 خاموش
1 بر