لیسپ های کاربردی اتوکد

دستور COMPILE در اتوکد

کامپایل (دستور)

فایلها و پرونده های فونت PostScript را در پرونده های SHX تشکیل می دهد. کادر گفتگوی Select Shape یا Font File (جعبه گفتگوی انتخاب فایل استاندارد) نمایش داده می شود. نام پرونده SHP یا PFB را در کادر گفتگو وارد کنید. فایل کامپایل شده این نام را با پسوند پرونده اختصاص می دهد. SHX .

COMPILE (Command)

Compiles shape files and PostScript font files into SHX files.

The Select Shape or Font File dialog box (a standard file selection dialog box) is
displayed. Enter the SHP or PFB file name in the dialog box. The compiled file is
assigned this name with the file extension .shx.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.