لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات کار با زبانه های فایل در اتوکد

دستورات کار با زبانه های فایل در اتوکد

از این دستورات و متغیرهای سیستم برای تغییر و کنترل نمایش زبانه های پرونده استفاده می شود.