لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات کار با نمایش های طرح بندی در اتوکد (Layout Viewports)

دستورات کار با نمایش های طرح بندی در اتوکد

از این دستورات برای کار با نماهای طرح استفاده کنید.