لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات کار با محدودیت های بلوک پویا در اتوکد (Dynamic Block Constraints)

دستورات کار با محدودیت های بلوک پویا در اتوکد

از این دستورات برای کار با محدودیت های بلوک پویای استفاده کنید.