لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات کار با مدلهای سه بعدی در اتوکد

دستورات کار با مدلهای سه بعدی در اتوکد

این دستورات و متغیرهای سیستم دستورات اصلی کار با مدلهای سه بعدی هستند.