لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات مربوط به سیستم مختصات کاربر (UCS) در اتوکد (User-Coordinate-System-UCS)

دستورات مربوط به سیستم مختصات کاربر (UCS) در اتوکد