لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات برای نسخه های ابری در اتوکد (Revision Clouds)

دستورات برای نسخه های ابری در اتوکد

از این دستورات برای ترسیم ابرهای Revision استفاده کنید.