لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات ارائه آنلاین در اتوکد (Rendering Online)

دستورات ارائه آنلاین در اتوکد

از این دستورات برای ایجاد و مشاهده گزارش های آنلاین شما در Autodesk A360 استفاده می شود.