لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات مربوط به نواحی و مناطق در اتوکد (Regions و Areas)

دستورات مربوط به نواحی و مناطق در اتوکد

از این دستورات برای ترسیم مناطق و مناطق استفاده کنید.