لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات برای خطوط اندازه گذاری شعاعی در اتوکد (Radial Dimensions)

دستورات برای خطوط اندازه گذاری شعاعی در اتوکد