لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات انتشار نقشه های دیجیتال در اتوکد

دستورات انتشار نقشه های دیجیتال در اتوکد

برای انتشار نقشه های دیجیتال از این دستورات و متغیرهای سیستم استفاده کنید.