لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات انتشار نقشه های سه بعدی در اتوکد (Publishing 3D Drawings)

دستورات انتشار نقشه های سه بعدی در اتوکد

از این دستورات و متغیرهای سیستم برای انتشار نقشه های سه بعدی استفاده کنید.