لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات ارائه بازخورد عملکرد در اتوکد (Providing Performance Feedback)

دستورات ارائه بازخورد عملکرد در اتوکد

این دستور راهی برای ثبت مشکلات عملکرد محصول ارائه می دهد.