لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات چاپ مدلهای سه بعدی در اتوکد (Printing 3D Models)

دستورات چاپ مدلهای سه بعدی در اتوکد

از این دستورات برای تهیه و ارسال مدلهای سه بعدی برای چاپ استفاده کنید.