لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات ردیابی قطبی و PolarSnap در اتوکد (Polar-Tracking-and-PolarSnap)

دستورات ردیابی قطبی و PolarSnap در اتوکد