لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات برای خطوط اندازه گذاری خطی (Oblique Linear Dimensions)

دستورات برای خطوط اندازه گذاری خطی