دستورات ویژگی های شیء در اتوکد Properties

دستورات ویژگی های شیء در اتوکد