دستورات جابجایی و چرخش اشیاء در اتوکد (Moving و Rotating)

دستورات جابجایی و چرخش اشیاء در اتوکد