لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات اصلاح متن خطوط اندازه گذاری در اتوکد (Dimension Text)

دستورات اصلاح متن خطوط اندازه گذاری در اتوکد