لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات مدل سازی اشیاء کامپوزیت در اتوکد (Composite Objects)

دستورات مدل سازی اشیاء کامپوزیت در اتوکد

این دستورات و متغیرهای سیستم برای کار با اشیاء کامپوزیتی ایجاد شده با اتحاد، تفریق و تقاطع استفاده می شوند.