لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات برای ویرایش مش در اتوکد Mesh

دستورات برای ویرایش مش در اتوکد

دستورات و متغیرهای سیستم زیر برای ویرایش اشیاء مش استفاده می شوند.