لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات مربوط به اشیاء هندسی خطی در اتوکد

دستورات مربوط به اشیاء هندسی خطی در اتوکد

از این دستورات برای ایجاد اشیاء خطی استفاده کنید.