دستورات وارد کردن و خروجی گرفتن متافایل های ویندوز (فایل های WMF) در اتوکد

دستورات وارد کردن و خروجی گرفتن متافایل های ویندوز (فایل های WMF) در اتوکد