لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات برای وارد کردن فایل های 3d Max در اتوکد

دستورات برای وارد کردن فایل های 3d Max در اتوکد

از این دستورات برای باز و کار با پرونده های 3d Max استفاده کنید.