لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات دریافت اطلاعات در اتوکد

دستورات دریافت اطلاعات در اتوکد

این دستورات روشهایی برای کسب اطلاعات در مورد ترسیم شما ارائه می دهند.