لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات ویرایش Subobjects در اتوکد

دستورات ویرایش Subobjects در اتوکد

این دستورات و متغیرهای سیستم برای ویرایش موضوعات فرعی مانند وجوه ، لبه ها و عمود ها استفاده می شوند.