لیسپ های کاربردی اتوکد

دستورات ویرایش مواد جامد و سطوح سه بعدی در اتوکد (Editing 3D Solids and Surfaces)

دستورات ویرایش مواد جامد و سطوح سه بعدی در اتوکد

دستورات و متغیرهای سیستم برای ویرایش مواد جامد و سطوح 3 بعدی استفاده می شوند